صِیدون منطقه ای  است  در استان خوزستان  در شرق این استان واقع در مرز بین خوزستان وکهگلویه و بویر احمد می باشد .  از توابع شهرستان باغ‌ملک می باشد و دارای یک شهر و ۷۰ روستا می باشد  و آن شهر صیدون است که دارای طول جغرافیایی   ۵۰.۰۸۵۱۲ و عرض جغرافیایی ۳۱.۳۶۷۲  است و ارتفاع ان از سطح دریا ۸۳۸ متر میباشد. در سال ۱۳۸۵،مرکز شهر صیدون تعداد ۵٫۷۴۸ نفر جمعیت داشته است .  در مجموع منطقه صیدون به در قسمت صیدون شمالی و صیدون جنوبی تقسیم شده است  وبا ۴۰۱۲ خانوار با جمعیت ۲۲۴۱۲نفر که ۱۱۲۶۸ نفر ان را مرد و۱۱۱۴۴ نفر آن را زن تشکیل می دهد . دارای ۷۰ روستا میباشدکه به ترتیب زیر می باشد .

  

صيدون جنوبي:

جاجو.رگه كن.بنه بادام.تنگ اب.دوبند.گستي.بالياب.بن دوراب.بهاره.دم تنگ چندارچويل.ديمگه تنگ چويل.

سردوراب.طوف زري چويل.كلگه چويل.گودگل چويل.ميل پاي ميل.سرتنگ گلال شرب.بلي خلك.بن شوار.

سراسياب.سراشكفت.ماوي سفلي.چهجم.راوك.بلكدان.رودزير.اعلاڈ.ماوي عليا.شهرك ماوئ.اشگفت لگجي.بنه كروك.پاطوف.پسكول.وره محمدجافري.دره زرد.سركول.منجوك.ميتنگون.دره بنياب.

 

صيدون شمالي :

 

انجيرسياه احمد.بردبلند.بناركبوتران.دوپرون.سوالي.سولك.طلاوريك.گله زار.ميان بيشه.بردتركسته.

بنارواجل.دره تلخ.دول تاك.قندي.لنگ وركشي.شهرك مالك اشتر.پشت پر.دره توعليا.طلاورسه.

سردره.طلاوردو.برم شاهزاده عبداله.برول.زواب.شاهزاده عبداله.دره ريزي.كديم.دورمونك.ناياب.

روستا خانوار جمعیت مرد زن با سواد بی سواد 
صيدون   4012 22412 11268 11144 13191 5521
صيدون   1766 9895 4990 4905 5407 2671
صيدون بنه لم 170 1014 514 500 571 231
صيدون جاجو 18 122 58 64 64 35
صيدون رگه كن 10 82 42 40 43 23
صيدون تنگ اب 8 44 22 22 16 21
صيدون دوبند 39 208 108 100 103 62
صيدون گستي 62 313 161 152 134 113
صيدون بالياب 7 45 26 19 7 28
صيدون بن دوراب 35 214 111 103 104 64
صيدون دم تنگ چندارچويل 8 41 19 22 21 13
صيدون ديمگه تنگ چويل 16 82 38 44 51 17
صيدون سردوراب 68 359 180 179 124 155
صيدون طوف زري چويل 13 79 38 41 41 22
صيدون كلگه چويل 22 126 67 59 60 40
صيدون گودگل چويل 32 201 98 103 112 45
صيدون ميل پاي ميل 25 142 63 79 60 54
صيدون سرتنگ گلال شرب 8 55 30 25 20 22
صيدون بلي خلك 8 47 26 21 21 15
صيدون بن شوار 170 1019 520 499 580 251
صيدون سراسياب 99 600 309 291 331 164
صيدون سراشكفت 4 22 11 11 12 9
صيدون ماوي سفلي 11 53 22 31 28 15
صيدون چهجم 44 227 106 121 110 62
صيدون رودزير 210 1126 559 567 691 250
صيدون اعلاڈ 143 735 369 366 463 159
صيدون ماوي عليا 40 191 91 100 87 65
صيدون شهرك ماوئ 44 270 126 144 158 78
صيدون بنه كروك 5 23 13 10 9 9
صيدون پاطوف 38 216 116 100 88 82
صيدون پسكول 4 28 18 10 12 8
صيدون دره بنياب 199 1075 532 543 682 242
صيدون دره زرد 66 401 212 189 217 106
صيدون سركول 5 23 14 9 3 13
صيدون منجوك 92 465 241 224 299 95
صيدون ميتنگون 5 23 14 9 5 13
صيدون وره محمدجافري 16 86 47 39 30 27
صيدون   1284 7078 3516 3562 4210 1824
صيدون بناركبوتران 5 36 18 18 15 15
صيدون دوپرون 31 188 102 86 126 36
صيدون سوالي 60 341 168 173 209 76
صيدون سولك 6 32 16 16 4 27
صيدون طلاوريك 176 995 497 498 647 230
صيدون ميان بيشه 45 269 137 132 168 59
صيدون بردتركسته 16 88 40 48 53 23
صيدون بنارواجل 156 815 421 394 452 232
صيدون دره تلخ 38 196 96 100 88 69
صيدون دول تاك 91 493 232 261 287 126
صيدون قندي 103 498 227 271 260 140
صيدون لنگ وركشي 5 31 16 15 13 14
صيدون شهرك مالك اشتر 34 174 83 91 102 44
صيدون پشت پر 20 124 65 59 93 19
صيدون دره توعليا 46 235 121 114 132 64
صيدون دره ريزي 32 160 87 73 91 44
صيدون سردره 181 962 484 478 588 219
صيدون طلاوردو 72 423 206 217 298 91
صيدون برم شاهزاده عبداله 29 169 80 89 78 69
صيدون برول 26 181 82 99 87 52
صيدون زواب 4 18 7 11 7 6
صيدون شاهزاده عبداله 9 48 20 28 25 16
صيدون طلاورسه 83 501 260 241 337 116
صيدون كديم 6 32 13 19 13 14
صيدون   962 5439 2762 2677 3574 1026

در اینجا یک عکس ماهواره ای از شهر صیدون و روستا های اطراف آن آورده شده است . 

+ نوشته شده توسط احمد راه دار در پنجشنبه بیست و نهم فروردین ۱۳۸۷ و ساعت 18:54 |


Powered By
BLOGFA.COM